ایمنی، نظارتی و هوشمند سازی

ایمنی، نظارتی و هوشمند سازی ضمن کنترل بخش های مختلف ساختمان و ایجاد شرایط محیطی مناسب با ارایه سرویس های هم زمان سبب بهینه سازی مصرف انرژی، سطح کارایی و بهره وری سیستم ها و امکانات موجود در ساختمان میشود.

در ساختمان های هوشمند با استفاده از تجهیزات ایمنی، نظارتی و هوشمند سازی ساختمان، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش، کنترل دوربین های مدار بسته، کنترل در ها، کنترل وضعیت های اضطراری همچون آتش سوزی، زلزله و بسیاری کنترل-های هوشمند دیگر، مصرف انرژی به نحو چشمگیری کاهش می یابد .ساختمان هوشمند، ساختمانی است که مجهز به یک زیرساختار ارتباطاتی قوی بود که می تواند به صورت مستمر نسبت به وضعیت های متغیر محیط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنین به ساکنین ساختمان این اجازه را می دهد که از منابع موجود به صورت موثرتری استفاده کرده و امنیت و آسایش آنها را افزایش دهد .

در این بخش تجهیزات BMS و دوربین مدار بسته و اعلام و اطفاء حریق دسته بندی شده است.

فرش عایق

فرش عایق برق
Reysun ری سان تلفن: 02133905061
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
فنی مهندسی رایان الکترونیک تلفن: 09186736043

سنسور نوری اپتکس C2DM-11P

سنسور نوری مارک اپتکس ژاپن مدل C2DM-11P قطر 18 - PNP-NO/NC
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815

سنسور نوری اپتکس C2DM-40P

سنسور نوری مارک اپتکس ژاپن مدل C2DM-40P قطر 18 - PNP-NO/NC
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815

سنسور نوری اپتکس C2DM-11N

سنسور نوری مارک اپتکس ژاپن مدل C2DM-11N قطر 18 - NPN-NO/NC
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815

سنسور نوری اپتکس C2DM-40N

سنسور نوری مارک اپتکس ژاپن مدل C2DM-40N قطر 18 - NPN-NO/NC
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815

سنسور نوری اپتکس C2RM-350P

سنسور نوری مارک اپتکس ژاپن مدل C2RM-350P رفلکتوری- قطر 18 - PNP-NO/NC
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815

سنسور نوری اپتکس C2RM-350N

سنسور نوری مارک اپتکس ژاپن مدل C2RM-350P رفلکتوری- قطر 18 - NPN-NO/NC
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815

سنسور نوری اپتکس C2TM-2000P

سنسور نوری تروبیم(فرستنده-گیرنده) مارک اپتکس ژاپن مدل C2TM-2000P قطر 18 - PNP-NO/NC
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815