تجهیزات BMS

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن یا تجهیزات BMS ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎ در ﺻﺪد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺪه آل ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورد.

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎن ، ﺳﺒﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ، ﺳﻄﺢ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻨﺘﺮل و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺧﺎرج از آن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻘﺪور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي تجهیزات BMS در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﺰاﯾﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي اﻣﻦ و آرام در آﻧﻬﺎﺳﺖ.

این بخش به همین تجهیزات اختصاص دارد.

پک هوشمند سازی بدون سیم هیناوا (wifi)

کنترل تمامی وسایل خانه ویلا اداره و... از راه دور با استفاده از اینترنت
کالای الکتریکی صالحی تلفن: 09124888570

GD10P CO2 Infrared Gas Detector, Simtronics

ددکتور گاز ،برند Simtronics
ابزار دقیق نوین پترو تلفن: 02133531850