سنسور و فتوسل

این قسمت شامل سنسور و فتوسل میباشد. سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و ... را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاهها می شوند. سنسورهای بدون تماس سنسورهائی هستند که با نزدیک شدن یک قطعه وجود آنرا حس کرده و فعال می شوند.

فتوسل یک مقاومت وابسته به نور یا LDR است که مشابه مقاومت های متغیر با استفاده از تابش نور مقدارش تغییر می کند و با اسامی مختلفی از قبیل مقاومت نوری، هادی نوری و سلول حساس به نور شناخته میشود. مقاومت نوری یا مقاومت حساس به نور (LDR) به عنوان یک عنصر حساس به نور برای کنترل روشنایی خیابان ها مورد استفاده قرار گرفته است.

کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١
کالای برق اذیران تلفن: ۰۲۱٦٦٣٤٢٠٥١

سنسور نوری اپتکس C2DM-11P

سنسور نوری مارک اپتکس ژاپن مدل C2DM-11P قطر 18 - PNP-NO/NC
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815

سنسور نوری اپتکس C2DM-40P

سنسور نوری مارک اپتکس ژاپن مدل C2DM-40P قطر 18 - PNP-NO/NC
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815

سنسور نوری اپتکس C2DM-11N

سنسور نوری مارک اپتکس ژاپن مدل C2DM-11N قطر 18 - NPN-NO/NC
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815

سنسور نوری اپتکس C2DM-40N

سنسور نوری مارک اپتکس ژاپن مدل C2DM-40N قطر 18 - NPN-NO/NC
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815

سنسور نوری اپتکس C2RM-350P

سنسور نوری مارک اپتکس ژاپن مدل C2RM-350P رفلکتوری- قطر 18 - PNP-NO/NC
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815

سنسور نوری اپتکس C2RM-350N

سنسور نوری مارک اپتکس ژاپن مدل C2RM-350P رفلکتوری- قطر 18 - NPN-NO/NC
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815

سنسور نوری اپتکس C2TM-2000P

سنسور نوری تروبیم(فرستنده-گیرنده) مارک اپتکس ژاپن مدل C2TM-2000P قطر 18 - PNP-NO/NC
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815

سنسور نوری اپتکس C2TM-2000N

سنسور نوری تروبیم(فرستنده-گیرنده) مارک اپتکس ژاپن مدل C2TM-2000N قطر 18 - NPN-NO/NC
تهران اتوماسیون تلفن: 02133943815
سنسور ویکا مدل TR10-B

سنسور RTD ویکا آلمان مدل TR10-B

سنسور مقاومتی RTD ویکا اصل آلمان مدل TR10-B در انواع PT100 و PT1000
ژرمن الکتریک تلفن: 02133930705