برقگیر

برقگیر بعنوان وسيله حفاظتي محدود كننده ضربه براي حفاظت تجهيزات سيستم هاي قدرت در برابر اضافه ولتاژها استفاده مي شود.
اين وسيله حفاظتي محدود كننده ضربه، بايد اضافه ولتاژهاي گذرا يا ولتاژهايي كه باعث تخريب تجهيزات شبكه مي شوند را محدود و به زمين هدايت كند و بتواند اين كار را بدون آنكه آسيبي ببيند به دفعات تكرار كند. برقگيرها به صورت موازي با وسيله تحت حفاظت و بين فاز و زمين قرار مي گيرند. انرژي موج اضافه ولتاژ بوسيله برقگیر به زمين منتقل مي شود و افت ولتاژ ناشي از عبور جريان تخليه برقگير به يك مقدار معيني ( درحد سطح حفاظتي برقگير ) محدود مي شود

ارتینگ

چاه ارت جوش کدولد صاعقه گیر تست تاییدیه

اجرای تخصصی چاه ارت جوش کدولدصاعقه گیر تست تاییدیه
سید مصطفی کمالی تلفن: 02133117648
نیرو ایستا تلفن: ۰۲۱۳۳۹۸۸۳۵۶
نیرو ایستا تلفن: ۰۲۱۳۳۹۸۸۳۵۶
نیرو ایستا تلفن: ۰۲۱۳۳۹۸۸۳۵۶
نیرو ایستا تلفن: ۰۲۱۳۳۹۸۸۳۵۶
نیرو ایستا تلفن: ۰۲۱۳۳۹۸۸۳۵۶