اتصالات سیم و کابل

برای ارتباط دادن کابل ها و سیم ها با یکدیگر از اتصالات سیم و کابل استفاده میگردد.  ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺼﺎﻻت سیم و کاﺑﻞ ، اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ، اﺗﺼﺎل ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ، اﺗﺼﺎل ﺳﻪ راﻫﯽ و ... میباشد که شامل کابلشو و سرسیم های مختلف و مفصل و ... میباشد.

همچنین در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻧﺮا ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل  ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ درﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻄﻮط ، ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ از وﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ ، ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ، ﻣﻔﺼﻞ و ﺳﺮﮐﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

علاوه بر اتصالات گفته شده این بخش شامل موارد نگه دارنده سیو کابل شامل بست و گلند و مف و کلمپ نیز می باشد.

صنایع برق تایکو تلفن: ۰۲۱۳۳۹۳۸۳۰۴

گلند پلاستیکی

گلندهای پلاستیکی بادنده pg و M
ماهان گستر تلفن: 02140330325

گلند فلزی

گلند فلزی مخصوص تابلو
ماهان گستر تلفن: 02140330325

بست کابل کاوچویی

مخصوص کابل
ماهان گستر تلفن: 02140330325

انواع سرکابل و مفصلهای فشار قوی و ضعیف

انواع سرکابلها و مفصلها
صنایع برق تایکو تلفن: ۰۲۱۳۳۹۳۸۳۰۴

پرس کابلشو

پرس کابلشو
ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت فیدار تلفن: 021٣٣٩٥٩٦٢٦
برق و صنعت فیدار تلفن: 021٣٣٩٥٩٦٢٦
برق و صنعت فیدار تلفن: 021٣٣٩٥٩٦٢٦

مفصل ال کان

انواع مفصل ال کان
Reysun ری سان تلفن: 02133905061
Reysun ری سان تلفن: 02133905061

سرسیم وایرشو

انواع سرسيم وايرشو
ماهان گستر تلفن: 02140330325