کابل افشان

کابل افشان کابلی است که مس آن نازک شده و حالت نرمی زیاد پیدا میکند. کابل افشان را می‌توان خم کرد و به شکل دلخواه درآورد. کابل افشان به راحتی نمی شکند و نسبت به سیم ‌های مفتولی مقاوم تر هستند و معمولاً در داخل منزل و یا فواصل کوتاه از کابل افشان استفاده می‌کنند. علائم بین المللی کابل افشان NYMHY است , درنوع کابل افشان , کابل گرد و کابل تخت تولید می شود.

نمایندگی سیم و کابل سیمیا

کابلهای افشان و خشک مسی کابلهای مخابرات و آلومینیوم و خودنگهدار
نوین شبکه تلفن: 02133900804
سیم و کابل ایپک تلفن: ۰۲۱۳۳۹۱۹۷۲۷

کابل افشان ١٠*۵

قابل انعطاف
یکتا صنعت تلفن: ٠٢١٣٣٩٦٩٦٧٩
سیم و کابل ایپک تلفن: ۰۲۱۳۳۹۱۹۷۲۷

کابل ۱/۵*۲

پاسارگاد
سیم و کابل پارسا تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۳۹۳۶
کیهان کابل تلفن: ۰۲۱۴۰۳۳۰۶۷۷

کابل افشان استاندارد ١٠*۵

كابل ١٠*٥ پاسارگاد
کالای برق معتمدی تلفن: ٠٢١٦٦٣٤١٢٦٦
سیم و کابل قدس تلفن: ۰۲۱۶۶۳۴۶۱۱۱

کابل افشان ٢.۵*٣ افق البرز

كابل افشان ٢.٥*٣
کالای برق معتمدی تلفن: ٠٢١٦٦٣٤١٢٦٦

کابل افشان ٢.۵*٢ افق البرز

كابل افشان ٢.٥*٢
کالای برق معتمدی تلفن: ٠٢١٦٦٣٤١٢٦٦

کابل افق البرز

كابل افشان ٦*٢
کالای برق معتمدی تلفن: ٠٢١٦٦٣٤١٢٦٦
کالای برق معتمدی تلفن: ٠٢١٦٦٣٤١٢٦٦