لوازم ضد انفجار

استفاده از لوازم ضد انفجار در برخی از مراکز صنعتی از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، داروسازی، رنگسازی، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی، خودروسازی، جایگاه های سوخت، سیلو ها و معادن و ….. که استفاده از تجهیزات الکتریکی می تواند خطرات و صدمات جبران ناپذیری را ایجاد نماید الزامیست.

بدیهی است که با توجه به اثرات مخرب ناشی از یک انفجار باید تمهیدات خاصی را در نظر گرفت . به همین منظور لوازم و تجهیزات که در صنعت به کار میروند باید یه گونه ای انتخاب شوند که به فضای عملیاتی آن صنعت سازگار بوده و بتوانند به نحو مطلوب و بدون ایجاد خطر مورد بهره برداری قرار گیرند.
به همین دلیل علاوه بر دقت در انتخاب پارامتر های برقی دستگاه ها از قبیل ولتاژ، آمپر، توان و غیره که می با یستی به دقت برگزیده شوند بایستی بدنه ای که در آن قطعات برقی جاسازی شده اند نیز متناسب با ان منطقه عملیاتی انتخاب شوند. استفاده از لوازم ضد انفجار جهت پیشگیری از این خطرات ا اندیشیده شده است.

این قسمت شامل کلیه ملزومات و لوازم ضد انفجار موجود در بازار است.

کلید تک پل ضدانفجار

کلید تک پل ضدانفجار VAROM
ماهان گستر تلفن: 02140330325
آتیه صنعت سوریا تلفن: 09121759465
پترو صنعت نوین تلفن: 09123842567
ماهان گستر تلفن: 02140330325
ماهان گستر تلفن: 02140330325
ماهان گستر تلفن: 02140330325
ماهان گستر تلفن: 02140330325
ماهان گستر تلفن: 02140330325
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

آمپرمتر ضد انفجار

آمپر متر ضد انفجار
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

پرژکتور ضد انفجار

پرژکتور ضد انفجار بخار سدیم 400 وات اشتال
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951