اتصالات سیم و کابل

برای ارتباط دادن کابل ها و سیم ها با یکدیگر از اتصالات سیم و کابل استفاده میگردد.  ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺼﺎﻻت سیم و کاﺑﻞ ، اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ، اﺗﺼﺎل ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ، اﺗﺼﺎل ﺳﻪ راﻫﯽ و ... میباشد که شامل کابلشو و سرسیم های مختلف و مفصل و ... میباشد.

همچنین در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻧﺮا ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل  ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ درﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻄﻮط ، ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ از وﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ ، ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ، ﻣﻔﺼﻞ و ﺳﺮﮐﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

علاوه بر اتصالات گفته شده این بخش شامل موارد نگه دارنده سیو کابل شامل بست و گلند و مف و کلمپ نیز می باشد.

پلاک تابلو.لیبل کابل.لیبل هولدر.پایه بست

پلاک تابلو.پایه بست.لیبل هولدر....
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

گلند پلاستیکی

گلند پلاستیکی مخصوص باکس های برقی و تابلو برق
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

بست کمربندی استیل

بست استیل .روکشدار و بدون روکش.
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

گلند پلاستیکی

گلند پلاستیکی در تمامی سایز ها PG-M
اهورا تکنیک تلفن: 02133903940

گلند کابلی فلزی

گلند فلزی IP68
اهورا تکنیک تلفن: 02133903940

کابلشو مسی،موف،کابلشو بیمتال

کابلشو مسی و المینیوم،..قوی و متوسط
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

کانکتور پیچی و پرسی

کانکتور پیچی.SP.کانکتور پرسی
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

سرسیم وایرشو

فروش انواع سرسیم.وایرشو،گردحلقوی،دوشاخ،کولری....
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
کالای برق تمدن تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۶۰۲۵
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

کابلشو مسی

فروش کابلشوهای فلزی مسی و الومینیوم وبی متال
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

کلید ایزیلاتور کولر ابی

كليد ايزيلاتور كولر ابي
برق و پلیکا مهدی تلفن: 02166341476