هواکش

انواع هواکش را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود:

 الف: محوری

هواکش های صنعتی محوری را می توان به 4 دسته هواکش سقفی، هواکش دیواری، هواکش کانالی و هواکش پوششی طبقه بندی نمود.

همچنین هواکش های محوری را می توان به دو دسته هواکش های صنعتی و خانگی نیز تقسیم نمود.

 ب: گریز از مرکز

هواکش صنعتی گریز از مرکز را می توان به گروه های هواکش صنعتی خم به عقب و خم به جلو، یکطرفه و دوطرفه نیز تقسیم بندی نمود.

 

خانه لامپ آمل تلفن: 01143233661
نور گستر تهران تلفن: 02166348677
کالای برق تمدن تلفن: ۰۲۱۳۳۱۱۶۰۲۵
پیمان الکتریک تلفن: 02133993009

هواکش دنا الکتریک

فروش استثنایی
صنایع روشنایی سنیم تلفن: 02133997155
صنایع روشنایی سنیم تلفن: 02133997155

هواکش ۱۰ دنا

هواکش 10 دنا  زیر قیمت موجود است
صنایع روشنایی سنیم تلفن: 02133997155
کالای برق محبی تلفن: 02133975840

هواکش دنا الکتریک

فروش استثنايي
کالای برق محبی تلفن: 02133975840
کالای برق حمید پورمحمدی تلفن: 02133531983

هواکش دمنده

هواكش دمنده مخصوص سرويس خاي بهداشتي
برق و پلیکا مهدی تلفن: 02166341476
الکتروپیک تلفن: 02133991619