سیم تلفنی

سیم تلفنی از یک مجموعه زوج سـیمهای روکشدار رنگی تشـکیل شـده اسـت و معمولاً هر زوج سـیم مربوط بـه یـک خط تلفـن ثابت میباشـد و با حروف RG11 معرفي ميشـود. سـیمهای تلفـن معمولاً یک زوج و دو زوج و بـرای ارتباط پریز تلفن تـا گوشـی تلفـن اسـتفاده میشـود .

رنگهـای انتخـاب شـده در کابلهـا و سـیمها دارای دو دسـته رنـگ اصلی و فرعی اسـت کلیه زوج سـیمها از ترکیـب یـک رنـگ اصلی يـا ثابت t با یک رنگ فرعـی يا متغير r سـاخته میشـوند.  مثلاً از تركيب رنگ سـفید با رنگ آبـی و نارنجی دو زوج سـیم تشـکیل میشود. جهـت اتصـال سـیم تلفـن نیـاز بـه فیـش مناسـب بـرای ایجـاد سـر سـیم و اتصـال سـیم به پریـز تلفن اسـت.

سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان

کابل آنتن تمام مس افلاک...
افلاک الکتریک خراسان (تهران) تلفن: 02133958568
الکترو الکان تلفن: 02133931733

فروش انواع سیم و کابل

فروش انواع سیم و کابل...
فروشگاه الکتریکال تلفن: 02133116944

سیم و کابل نسوز lshf /lszh

سیم و کابل نسوز lshf...
میلادنور تلفن: 09395145907
دما الکتریک سابق اطلس جدید تلفن: 02133932925
الکتریکی مبینی تلفن: 04137727777

سیم و کابل خراسان ( افشار نژاد )

سیم و کابل خراسان افشار...
گالری اشرفی تلفن: 02166734373
کالای برق نورسان تلفن: 02133921934