رله و حفاظت

رله و حفاظت ؛ براي حفاظت خطوط انتقال به كار مي روند و از آنجا كه فاصله عيب را با اندازه گيري امپدانس مشخص مي كنند، بدين نام مشهور شده اند. به طور كلي وقتي اتصالي در شبكه رخ مي دهد اينگونه رله ها نقش حفاظتي خط و تعيين فاصله اتصالي تا رله را به عهده دارند. معمولا حفاظت اصلي خطوط انتقال رله هاي ديستانس و حفاظت پشتيبان اين خطوط رله هاي اضافه جريان هستند. دليل اين امر آن است كه زمان عملكرد رله هاي ديستانس بر روي خطي كه رله روي آن است بسيار كم و زمان عملكرد رله جريان زياد نسبتا زياد است.

رله و حفاظت صرف نظر از انواع مختلف آنها بر مبناي اندازه گيري فاصله الكتريكي رله تا محل خطا كار مي كنند. در مواقعي كه حداقل جريان خطا قابل مقايسه با جريان بار باشد، اين رله ها كاربرد وسيعي پيدا مي كنند و اين از آنجا ناشي مي شود كه رله هاي ديستانس به جريان حساس نيستند، بلكه امپدانس ظاهري (فاصله الكتريكي) تا محل خطا را مي سنجند. رله هاي ديستانس داراي يك امپدانس داخلي به نام امپدانس تنظيم رله  مي باشند. اين امپدانس (Z0) برابر امپدانس قسمتي از خط است كه رله بايد آن قسمت را مورد حفاظت قرار دهد.

فیوز استوانه ای

الکترو گستر تهران پخش انواع انواع فیوز در تهران و شهرستان ها را بر عهده دارد
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172

رله ارت فالت فرر تابلویی Frer

رله ارت فالت فرر تابلویی
الکترو صنعت بابایی تلفن: 02136059492

رله زمانی(تایمر) تاخیر در وصل الکتروکاوه

رله زمانی(تایمر) تاخیر در وصل الکتروکاوه مدل KRT
الکتروکاوه تلفن: 02177686085

رله کنترل بار آنالوگ سه فاز الکتروکاوه

رله کنترل بار سه فاز الکترو کاوه
الکتروکاوه تلفن: 02177686085

رله کنترل فاز آنالوگ بدون نول الکتروکاوه

رله کنترل فاز بدون نول ( سه سیمه ) الکترو کاوه
الکتروکاوه تلفن: 02177686085