استابیلایزر GOLDSTAR گلداستار

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک نماینده انحصاری محصولات برند GOLDSTAR کره و شرکت GREEN DOT هند در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع دستگاههای استابیلایزر دیجیتال واریاکی، تک فاز و سه فاز مجهز به سروُ موتور با سیستم میکروپروسسوری اعلام میدارد.

 

دستگاههای استابیلایزر تک فاز دیجیتال ( تثبیت کننده ولتاژ ) مجهز به سروُ موتور با سیستم میکروپروسسوری :

 1. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵/۰ کیلو ولت آمپر, ۲/۲ آمپر با ولتاژ ورودی۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلداستار کره مدل LG-1P-0.5K-V.
 2. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱ کیلو ولت آمپر, ۵/۴ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-1K-V.
 3. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵/۱ کیلو ولت آمپر, ۸/۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلدستار کره مدل LG-1P-1.5K-V.
 4. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۲ کیلو ولت آمپر, ۱/۹ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-2K-H.
 5. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۳ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت برند گلداستار کره مدل LG-1P-3K-H.
 6. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-5K-H.
 7. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلدستار کره مدل LG-1P-5K-W.
 8. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-5K-V.
 9. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۶ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلداستار کره مدل LG-1P-6K-V.
 10. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۷ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-7K-V.
 11. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۸ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلدستار کره مدل LG-1P-8K-W
 12. استابیلایزر ( استابلایزر )تک فاز ۸ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-8K-V.
 13. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۰ کیلو ولت آمپر, ۴/۴۵ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلداستار کره LG-1P-10K-W.
 14. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۰ کیلو ولت آمپر, ۴/۴۵ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-10K-V.
 15. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۲ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلدستار کره مدل LG-1P-12K-V.
 16. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۵ کیلو ولت آمپر, ۱/۶۸ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTAR کره مدل LG-1P-15K-V.
 17. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۲۰ کیلو ولت آمپر, ۹/۹۰ آمپر با ولتاژ ورودی۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گلداستار کره مدل LG-1P-20K-V.
 18. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۳۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۱۳۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GOLDSTARکره LG-1P-30K-V.

 

دستگاههای استابیلایزر سه فاز دیجیتال ( تثبیت کننده ولتاژ ) مجهز به سروٌ موتور با سیستم میکروپروسسوری :

 1. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-3K-T.
 2. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۶ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلدستار کره LG-3P-6K-T.
 3. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۹ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-9K-T.
 4. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۱۰ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلداستار کره LG-3P-10K-T.
 5. استابیلایزر (استابلایزر)سه فاز ۱۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ × ۳آمپر با ولتاژ ورودی۲۷۷ الی۴۳۰ ولتGOLDSTAR  کره مدل LG-3P-15K-T.
 6. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۲۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلدستار کره LG-3P-20K-T.
 7. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۲۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-20K-I.
 8. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-30K-T.
 9. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلداستار کره LG-3P-30K-I.
 10. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳۶ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-36K-I.
 11. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۴۵ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلدستار کره LG-3P-45K-I.
 12. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۵۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلداستار کره LG-3P-50K-T.
 13. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۵۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-50K-I.
 14. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۵۵ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلدستار کره LG-3P-55K-I.
 15. استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز ۶۵ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-65K-I.
 16. استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز ۷۵ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-75K-T.
 17. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۸۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلداستار کره LG-3P-80K-I.
 18. استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز ۱۰۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلدستار کره LG-3P-100K-T.
 19. استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز ۱۰۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-100K-I.
 20. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۱۵۰ کیلو ولت آمپر, ۲/۲۲۷ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلداستار کره LG-3P-150K-I.
 21. استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز ۲۰۰ کیلو ولت آمپر, ۳۰۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-200K-I.
 22. استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز ۳۰۰ کیلو ولت آمپر,۵/۴۵۴ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلدستار کره LG-3P-300K-I.
 23. استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز ۴۰۰ کیلو ولت آمپر, ۶۰۶ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GOLDSTAR کره LG-3P-400K-I.
 24. استابیلایزر ( استابلایزر )سه فاز۵۰۰ کیلو ولت آمپر,۵/۷۵۷ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گلداستار کره LG-3P-500K-I.

 

دستگاههای استابیلایزر تک فاز دیجیتال ( تثبیت کننده ولتاژ ) مجهز به سروُ موتور با سیستم میکروپروسسوری :

 1. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵/۰ کیلو ولت آمپر, ۲/۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گیرین دات هند مدل GD-1P-0.5K-V.
 2. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱ کیلو ولت آمپر, ۵/۴ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-1K-V.
 3. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵/۱ کیلو ولت آمپر, ۸/۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گرین دات هند مدل GD -1P-1.5K-V.
 4. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۲ کیلو ولت آمپر, ۱/۹ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-2K-H.
 5. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۳ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت شرکت گیرین دات هند مدل GD -1P-3K-H.
 6. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-5K-H.
 7. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گرین دات هند مدل GD -1P-5K-W.
 8. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-5K-V.
 9. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۶ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گیرین دات هند مدل GD -1P-6K-V.
 10. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۷ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-7K-V.
 11. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۸ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گرین دات هند مدل GD -1P-8K-W
 12. استابیلایزر ( استابلایزر )تک فاز ۸ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-8K-V.
 13. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۰ کیلو ولت آمپر, ۴/۴۵ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گیرین دات هند GD -1P-10K-W.
 14. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۰ کیلو ولت آمپر, ۴/۴۵ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-10K-V.
 15. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۲ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گرین دات هند مدل GD -1P-12K-V.
 16. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۱۵ کیلو ولت آمپر, ۱/۶۸ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -1P-15K-V.
 17. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۲۰ کیلو ولت آمپر, ۹/۹۰ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت گیرین دات هند مدل GD -1P-20K-V.
 18. استابیلایزر ( استابلایزر ) تک فاز ۳۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۱۳۶ آمپر با ولتاژ ورودی ۱۴۰ الی ۲۶۰ ولت GREEN DOT هند GD -1P-30K-

 

دستگاههای استابیلایزر سه فاز دیجیتال ( تثبیت کننده ولتاژ ) مجهز به سروٌ موتور با سیستم میکروپروسسوری :

 1. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-3K-T.
 2. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۶ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گیرین دات هند GD -3P-6K-T.
 3. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۹ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-9K-T.
 4. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۱۰ کیلو ولت آمپر, ۶/۱۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گرین دات هند GD -3P-10K-T.
 5. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۱۵ کیلو ولت آمپر, ۷/۲۲ × ۳آمپر با ولتاژ ورودی۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند مدل GD -3P-15K-T.
 6. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۲۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گیرین دات هند GD -3P-20K-T.
 7. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۲۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-20K-I.
 8. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-30K-T.
 9. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گرین دات هند GD -3P-30K-I.
 10. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳۶ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-36K-I.
 1. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۵۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گرین دات هند GD -3P-50K-T.
 2. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۵۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-50K-I.
 3. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۵۵ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گیرین دات هند GD -3P-55K-I.
 4. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۶۵ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-65K-I.
 5. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۷۵ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-75K-T.
 6. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۸۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گرین دات هند GD -3P-80K-I.
 7. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۱۰۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گیرین دات هند GD -3P-100K-T.
 8. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۱۰۰ کیلو ولت آمپر, ۳/۳۰ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-100K-I.
 9. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۱۵۰ کیلو ولت آمپر, ۲/۲۲۷ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گرین دات هند GD -3P-150K-I.
 10. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۲۰۰ کیلو ولت آمپر, ۳۰۳ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-200K-I.
 11. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۳۰۰ کیلو ولت آمپر,۵/۴۵۴ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گیرین دات هند GD -3P-300K-I.
 12. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز ۴۰۰ کیلو ولت آمپر, ۶۰۶ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی ۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت GREEN DOT هند GD -3P-400K-I.
 13. استابیلایزر ( استابلایزر ) سه فاز۵۰۰ کیلو ولت آمپر,۵/۷۵۷ × ۳ آمپر با ولتاژ ورودی۲۷۷ الی ۴۳۰ ولت گرین دات هند GD-3P-500K-I.

 

*شایان ذکر است, استابیلایزرها شامل ۱ سال گارانتی و خدمات پس از فروش میباشند. *

 

 

راد الکتریک صفحه اختصاصی
 • تلفن : 02136614690
 • آدرس : تهران، ميدان امام خميني، خيابان فردوسي، پلاك 29، راد الكتريك
 • موبایل : 09123118834

نظرات کاربران