شرکت پیچاز الکتریک

  • کلید فیوز های کاردی باکالیتی و الیافدار از ۱۶۰ آمپر تا ۶۳۰ آمپر

کلید فیوز نسل جدید یا طرح ونر

کلید فیوز های گردان قابل قطع زیر بار از ۱۶۰ آمپر تا ۴۰۰ آمپر

کلید فیوز های عمودی (خطی)قابل نصب مستقیم روی باسبار از ۱۶۰آمپر تا ۶۳۰ آمپر

انواع فیوز های کاردی تا ۶۳۰ آمپر

انواع پایه های فیوزها باکالیتی و الیافدار از ۱۶۰ آمپر تا ۶۳۰ آمپر

پایه فیوز حفاظ دار

محصولات (شرکت پیچاز الکتریک)

کلید فیوز هوایی ۱۶۰ آمپر کابل خودنگهدار.متصل به تیر

کلید فیوز هوایی ۱۶۰ آمپر مخصوص خطوط کابل خودنگهدار فشار ضعیف با قابلیت نصب روی تیرهای گرد و معمولی

محصولات شرکت پیچاز الکتریک

تولیدکننده انواع محصولات برق فشار ضعیف

کلید فیوز عمودی پیچاز الکتریک(طرح پرونتکت اسپانیا)

کلید فیوزها عمودی پیچاز الکتریک جهت کاهش حجم تابلو

پایه فیوز های کاردی باکالیتی پیچاز الکتریک

پایه فیوزها کاردی باکالیتی پیچاز از 160 تا 630 آمپر

کلید فیوزهای گردان پیچاز الکتریک

کلید فیوز گردان(طرح زاویری)پیچاز الکتریک

فیوز بکس(فشنگی)و فیوز های سیگاری پیچاز

فیوز فشنگی و فیوز های سیلندری پیچاز الکتریک

کلید فیوز نسل جدید (ونر) پیچاز

کلید فیوز کمپکت پیچاز

کلید فیوز پیچازی

کلید پیچازی باکالیتی و الیافدار

فیوز های کاردی پیچاز

فیوزها کاردی پیچاز الکتریک از 160 تا 630 آمپر

فیوز های کاردی پیچاز الکتریک

فیوز های کاردی پیچاز

پایه فیوز های کاردی باکالیتی و الیافدار پیچاز

پایه فیوز های کاردی باکالیتی و الیافدار پیچاز از 160 آمپر تا 630 آمپر

فروشگاه های برگزیده

نورتکنیک

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم انواع حباب پلی کربنات ان…

٠٢١٦٦٧٢٤٦٤٦