پرتوسازان

نمایندگى محصولات نمانور و پرتوسازان

موقعیت روی نقشه

پرتوسازان

لاله زارنو پاساژ سبحان همكف شماره ١٠

محصولات (پرتوسازان)

پنل روشنایی گرد توکار

در مل ها و وات هاي متفاوت

پنل روشنایی توکار

در سايز هاي گوناگون

فروشگاه های برگزیده

نورتکنیک

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم

تولید و پخش چراغ و لوازم صنعتى خیابانى بخار جیوه و بخار سدیم و بخار هلیوم انواع حباب پلی کربنات ان…

٠٢١٦٦٧٢٤٦٤٦