سیم و کابل

سیم و کابل
۰۵/۰۸/۱۳۹۸

سیم و کابل از مفتول و افشان تا فشار قوی و فشار ضعیف

برای هماهنگی و ایجاد یک شبکه یکپارچه از وسایل الکتریکی نیاز است تا بین این وسایل ارتباط برقرار شود، به طور کلی می توان…