کنتاکتور

کنتاکتور
۱۷/۰۸/۱۳۹۸

کنتاکتور چیست؟ چرا از کنتاکتور استفاده می شود؟

در وسایل الکتریکی عمل قطع و وصل توسط وسیله ای به نام کنتاکتور انجام می شود، کنتاکتورها با استفاده از فرمان ارسال شده ت…