محافظ جان

 کلید محافظ جان یا  Resedual Current Device) RCD) دستگاه جریان نشتی میباشد که بر مبنای جریان نشتی و بر اساس ولتاژ تقسیم بندی میگردد.

وظیفه اصلی آنها ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن اﻧﺮژي میباشد و دارای مشخصات کلی ذیل میباشند:

  • ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ و ﻣﺪار ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴـﻮز ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻠﻴﺪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد
  • ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ 25، 40و 63 آﻣﭙﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ ﮔﺮدد
  • ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﻚ ﻓﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﭘﻞ و ﺳــﻪ ﻓــﺎز +ﭘــﻞ ﻧــﻮل و ﺑــﺪون ﻧــﻮل ﭼﻬــﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  • ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ از % 25 آﻣﭙــﺮ ﺑــﻪ ﺑــﺎﻻ و ﻣﺪت زﻣــﺎن ﻗﻄــﻊ 200 ﻫــﺰارم ﺛﺎﻧﻴــﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  • در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻚ ﻓﺎز و ﺳﻪ ﻓﺎز ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي محافظ جان ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از دو ﺳﻴﻢ ﻓﺎز و ﻧﻮل و ﻳﺎ و دو ﻓﺎز را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن در دو دﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻲﻛﻨﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪن ﻓﺮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺮق ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
کالای برق نوربخشان تلفن: 02166717165
الکترو پنوماتیک اراد تلفن: 02133994760

رله کنترل فاز و تایمر زیمنس

فروش انواع رله تایمر و کنترل فاز زیمنس
نامی کنترل SIEMENS تلفن: ۰۲۱۳۳۹۱۶۳۴۰
نورانور تلفن: 02166344560

کلید مینیاتوری و محافظ جان اشنایدر

نماینده محصولات اشنایدر
الکترو آرمان ایرانیان تلفن: ۰۲۱۳۶۰۵۶۵۹۸

محافظ جان

Schneider
کالای برق آسمان نیرو تلفن: ۰۲۱۶۶۳۴۶۱۰۹
پرشین ارم آریا تلفن: 02166346147
آدیش الکتریک تلفن: ٠٢١٦٦٧٥٥٣٦٥

محصولات F&G

الکترو گستر تهران نماینده محصولات  f&g در لاله زار
گروه بازرگانی صنعتی الکترو گستر تهران تلفن: 02133999172

لیست قیمت فیوز مینیاتوری و محافظ جان SCHIELE

با پنج سال ضمانت تعویض شیله
مسرور تلفن: 02133908758

محصولات تله مکانیک

اشنایدر الکتریک
اریا توان نیرو تلفن: 02136057081

کلید محافظ جان

کلید محافظ جان RCCB کلید محافظ جان لگراندlegrand کلید محافظ جان اف اند جیf g کلید محافظ جان aeg
اریا توان نیرو تلفن: 02136057081