ایمنی، نظارتی و هوشمند سازی

ایمنی، نظارتی و هوشمند سازی ضمن کنترل بخش های مختلف ساختمان و ایجاد شرایط محیطی مناسب با ارایه سرویس های هم زمان سبب بهینه سازی مصرف انرژی، سطح کارایی و بهره وری سیستم ها و امکانات موجود در ساختمان میشود.

در ساختمان های هوشمند با استفاده از تجهیزات ایمنی، نظارتی و هوشمند سازی ساختمان، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش، کنترل دوربین های مدار بسته، کنترل در ها، کنترل وضعیت های اضطراری همچون آتش سوزی، زلزله و بسیاری کنترل-های هوشمند دیگر، مصرف انرژی به نحو چشمگیری کاهش می یابد .ساختمان هوشمند، ساختمانی است که مجهز به یک زیرساختار ارتباطاتی قوی بود که می تواند به صورت مستمر نسبت به وضعیت های متغیر محیط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنین به ساکنین ساختمان این اجازه را می دهد که از منابع موجود به صورت موثرتری استفاده کرده و امنیت و آسایش آنها را افزایش دهد .

در این بخش تجهیزات BMS و دوربین مدار بسته و اعلام و اطفاء حریق دسته بندی شده است.

فروش انواع تجهیزات اعلام حریق تسلا

فروش تجهیزات اعلام حریق تسلا
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

فروش انواع تجهیزات اعلام حریق تله تک

انواع تجهیزات اعلام حریق تله تک
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

فروش انواع تجهیزات اعلام حریق یونی پاس

انواع تجهیزات اعلام حریق یونی پاس
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

فروش انواع تجهیزات اعلام حریق زتا

انواع تجهیزات اعلام حریق زتا
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

فروش انواع آژیر اعلام حریق

انواع آژیر اعلام حریق
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

دتکتور اعلام حریق

فروش دتکتور اعلام حریق
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

فروش انواع شستی اعلام حریق

فروش شستی اعلام حریق
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

فروش انواع پنل اعلام حریق

فروش انواع پنل اعلام حریق
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

تجهیزات اعلام حریق سنس

انواع تجهیزات اعلام حریق سنس
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

تجهیزات اعلام حریق سایان

انواع تجهیزات اعلام حریق سایان
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377

تجهیزات اعلام حریق زیتکس

انواع تجهیزات اعلام حریق زیتکس
فروشگاه آتش ندا تلفن: 02140330377