تجهیزات BMS

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن یا تجهیزات BMS ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎ در ﺻﺪد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺪه آل ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورد.

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎن ، ﺳﺒﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ، ﺳﻄﺢ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻨﺘﺮل و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺧﺎرج از آن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻘﺪور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي تجهیزات BMS در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﺰاﯾﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي اﻣﻦ و آرام در آﻧﻬﺎﺳﺖ.

این بخش به همین تجهیزات اختصاص دارد.

نمایندگی فروش allen Bradley آلن بردلی (Rockwell automation)
وارش الکتریک تلفن: 09912503463

صفر تاصد هوشمند سازی ساختمان تخصص ماست

هوشمند سازی انواع محیط اداری...
برق و صنعت تاپ تکنیک تلفن: 02133959244
الکترو کوپا تلفن: 02166741992
الکترو کوپا تلفن: 02166741992

پک هوشمند سازی بدون سیم هیناوا (wifi)

کنترل تمامی وسایل خانه ویلا...
کالای الکتریک صالحی تلفن: 09124888570

GD10P CO2 Infrared Gas Detector, Simtronics

ددکتور گاز ،برند Simtronics...
شرکت نوین پترو تلفن: 02188866600