برقگیر

برقگیر بعنوان وسيله حفاظتي محدود كننده ضربه براي حفاظت تجهيزات سيستم هاي قدرت در برابر اضافه ولتاژها استفاده مي شود.
اين وسيله حفاظتي محدود كننده ضربه، بايد اضافه ولتاژهاي گذرا يا ولتاژهايي كه باعث تخريب تجهيزات شبكه مي شوند را محدود و به زمين هدايت كند و بتواند اين كار را بدون آنكه آسيبي ببيند به دفعات تكرار كند. برقگيرها به صورت موازي با وسيله تحت حفاظت و بين فاز و زمين قرار مي گيرند. انرژي موج اضافه ولتاژ بوسيله برقگیر به زمين منتقل مي شود و افت ولتاژ ناشي از عبور جريان تخليه برقگير به يك مقدار معيني ( درحد سطح حفاظتي برقگير ) محدود مي شود

محصولات مولر (ایتون)آلمان ،شراک اتریش

کنتاکتور-کلیداتوماتیک-کلیدمینیاتوری-کلیدحرارتی-بیمتال-محافظ جان
فروشگاه تکنوتام تلفن: ۰۲۱۳۳۹۲۴۰۷۱
آراد تجهیز نیرو تلفن: 02140330295
نیرو ایستا تلفن: ۰۲۱۳۳۹۸۸۳۵۶
نیرو ایستا تلفن: ۰۲۱۳۳۹۸۸۳۵۶
نیرو ایستا تلفن: ۰۲۱۳۳۹۸۸۳۵۶
نیرو ایستا تلفن: ۰۲۱۳۳۹۸۸۳۵۶
نیرو ایستا تلفن: ۰۲۱۳۳۹۸۸۳۵۶