محافظ جان

 کلید محافظ جان یا  Resedual Current Device) RCD) دستگاه جریان نشتی میباشد که بر مبنای جریان نشتی و بر اساس ولتاژ تقسیم بندی میگردد.

وظیفه اصلی آنها ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن اﻧﺮژي میباشد و دارای مشخصات کلی ذیل میباشند:

  • ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ و ﻣﺪار ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴـﻮز ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻠﻴﺪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد
  • ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ 25، 40و 63 آﻣﭙﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ ﮔﺮدد
  • ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﻚ ﻓﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﭘﻞ و ﺳــﻪ ﻓــﺎز +ﭘــﻞ ﻧــﻮل و ﺑــﺪون ﻧــﻮل ﭼﻬــﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  • ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ از % 25 آﻣﭙــﺮ ﺑــﻪ ﺑــﺎﻻ و ﻣﺪت زﻣــﺎن ﻗﻄــﻊ 200 ﻫــﺰارم ﺛﺎﻧﻴــﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  • در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻚ ﻓﺎز و ﺳﻪ ﻓﺎز ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي محافظ جان ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از دو ﺳﻴﻢ ﻓﺎز و ﻧﻮل و ﻳﺎ و دو ﻓﺎز را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن در دو دﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻲﻛﻨﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪن ﻓﺮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺮق ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140

محافظ جان تکفاز هیمل

نمایندگی فروش محافظ جان های...
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

محافظ جان چهارپل هیمل

نمایندگی فروش محافظ جان چهارپل...
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

محافظ جان اشنایدر

نمایندگی محافظ جان تکفاز اشنایدر...
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

محافظ جان سه فاز اشنایدر فرانسه

نمایندگی فروش محافظ جان سه...
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140
عامل فروش پیچاز الکتریک

عامل فروش و نمایندگی پیچاز الکتریک در لاله زار

فروشگاه زاگرس صنعت به عنوان...
زاگرس صنعت تلفن: 02133532384

آرم الکتریک نماینده رسمی محصولات ای اف ام در ایران IFM

آرم الکتریک نماینده رسمی محصولات...
آرم الکتریک تلفن: 09120139655

نمایندگی محافظ جان اشنایدر

فروش محافظ جان تکفاز و...
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

محافظ جان تکفاز AETON F&G 25A

محافظ جان 25 آمپر دوپل...
عقیق صنعت تلفن: 02133118126

محافظ جان سه فاز AETON F&G 25A

محافظ جان سه فاز ۲۵امپر...
عقیق صنعت تلفن: 02133118126

محافظ جان سه فاز اشنایدر فرانسه

انواع محافظ جان سه فاز...
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760