اتصالات سیم و کابل

برای ارتباط دادن کابل ها و سیم ها با یکدیگر از اتصالات سیم و کابل استفاده میگردد.  ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺼﺎﻻت سیم و کاﺑﻞ ، اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ، اﺗﺼﺎل ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ، اﺗﺼﺎل ﺳﻪ راﻫﯽ و ... میباشد که شامل کابلشو و سرسیم های مختلف و مفصل و ... میباشد.

همچنین در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻧﺮا ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل  ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ درﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻄﻮط ، ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ از وﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ ، ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ، ﻣﻔﺼﻞ و ﺳﺮﮐﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

علاوه بر اتصالات گفته شده این بخش شامل موارد نگه دارنده سیو کابل شامل بست و گلند و مف و کلمپ نیز می باشد.

فروش انواع محصولات WAGO واگو

فروش انواع محصولات WAGO واگو...
وارش الکتریک تلفن: 09912503463

سرسیم و وایرشو

سرسیم مورد استفاده جهت جلوگیری...
مهراد الکتریک تلفن: 02166764495

بست کمربندی تایوانی mst (بسته ۱۰۰ عددی)

بست زیپی یا بست کمربندی...
مهراد الکتریک تلفن: 02166764495

بست عایق دار لوله

بست کابل عایق‌دار یکی از...
مهراد الکتریک تلفن: 02166764495

کابلشو

کابلشو دستگاهی که برای اتصال...
مهراد الکتریک تلفن: 02166764495

سرسیم سوزنی PTV 2-10

برای استعلام قیمت انواع سرسیم...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743

شماره و حروف سیم حلقوی

سفارش شماره سیم حلقوی- وبرا...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743

سرسیم فیشی مادگی FDD2-187

خرید عمده انواع سرسیم فیشی...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743

سرسیم دوشاخ SV5.5-6

فروش انواع سرسیم دوشاخ به...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743

َشماره و حروف سیم حلقوی

خرید شماره سیم حلقوی به...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

سرسیم دوشاخ SV2.2.5-4M

انواع سرسیم دوشاخ به صورت...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

سرسیم فیشی کولری FDD5.5-250

فروش انواع سرسیم W&E- برای...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533