اتصالات سیم و کابل

برای ارتباط دادن کابل ها و سیم ها با یکدیگر از اتصالات سیم و کابل استفاده میگردد.  ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺼﺎﻻت سیم و کاﺑﻞ ، اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ، اﺗﺼﺎل ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ، اﺗﺼﺎل ﺳﻪ راﻫﯽ و ... میباشد که شامل کابلشو و سرسیم های مختلف و مفصل و ... میباشد.

همچنین در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻧﺮا ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل  ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ درﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻄﻮط ، ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ از وﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ ، ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ، ﻣﻔﺼﻞ و ﺳﺮﮐﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

علاوه بر اتصالات گفته شده این بخش شامل موارد نگه دارنده سیو کابل شامل بست و گلند و مف و کلمپ نیز می باشد.

سرکابل و مفصل

سرکابل و مفصل
Reysun ری سان تلفن: 02133905061

ایزیلاتور کولر ابی

ايزيلاتور كولر ابي
برق و پلیکا مهدی تلفن: 02166341476

مفصل حرارتی

مفصل حرارتی با قابلیت جمع شوندگی
Reysun ری سان تلفن: 02133905061

سرکابل و مفصل حرارتی

سرکابل حرارتی ری سان
Reysun ری سان تلفن: 02133905061

سرکابل و مفصل

واردات و پخش انواع سرکابل و مفصل
Reysun ری سان تلفن: 02133905061

مفصل رزینی

مفصل های رزینی. جهت اتصال کابل و عایق کردن محل اتصال
Reysun ری سان تلفن: 02133905061
Reysun ری سان تلفن: 02133905061
Reysun ری سان تلفن: 02133905061
لوله و اتصالات هـیکات تلفن: 02133934173
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣

ترمینال شاخه ای ونوس

ترمينال شاخه اي ونوس
برق و پلیکا مهدی تلفن: 02166341476

باکس تست ارت توکار

تابلو فلزي توكار تست ارت
برق و پلیکا مهدی تلفن: 02166341476