اتصالات سیم و کابل

برای ارتباط دادن کابل ها و سیم ها با یکدیگر از اتصالات سیم و کابل استفاده میگردد.  ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺼﺎﻻت سیم و کاﺑﻞ ، اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ، اﺗﺼﺎل ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ، اﺗﺼﺎل ﺳﻪ راﻫﯽ و ... میباشد که شامل کابلشو و سرسیم های مختلف و مفصل و ... میباشد.

همچنین در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻧﺮا ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل  ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ درﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻄﻮط ، ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ از وﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ ، ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ، ﻣﻔﺼﻞ و ﺳﺮﮐﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

علاوه بر اتصالات گفته شده این بخش شامل موارد نگه دارنده سیو کابل شامل بست و گلند و مف و کلمپ نیز می باشد.

وبرا الکتریک تلفن: 02133994533
شماره سيم بیضوی PO

شماره سیم حرارتی و فشاری

فروش انواع شماره سیم با...
آسا مارکینگ تلفن: 02188528627
ریبون پرینتر T1000 پارتکس

ریبون دستگاه چاپ پارتکس T1000,T800,T2000

ریبون دستگاه چاپ پارتکس T1000,T800,T2000...
آسا مارکینگ تلفن: 02188528627
لیبل زن دستی تابلو برق

لیبل زن دستی تابلو برق L500

لیبل زن دستی تابلو برق...
آسا مارکینگ تلفن: 02188528627
پرینتر MK10 پارتکس

پرینتر چاپ شماره سیم MK10 پارتکس

پرینتر چاپ شماره سیم MK10...
آسا مارکینگ تلفن: 02188528627
فروش پرینتر T2000 پارتکس

فروش پرینتر T2000 پارتکس با بهترین قیمت

فروش پرینتر T2000 پارتکس با...
آسا مارکینگ تلفن: 02188528627
پرینتر TP80 سوپوان
آسا مارکینگ تلفن: 02188528627
ریبون LM550 مکس
آسا مارکینگ تلفن: 02188528627
ریبون پرینتر T1000 پارتکس

ریبون پرینتر T1000 پارتکس

آسا مارکینگ عرضه کننده ریبون...
آسا مارکینگ تلفن: 02188528627
پارتکس

محصولات شماره گذاری پارتکس partex

نمایندگی فروش محصولات پارتکس سوئد...
آسا مارکینگ تلفن: 02188528627

کابلشو یا سرکابل

وبرا الکتریک به عنوان یکی...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

کابلشو بیمتال

کانکتور الکتریک به عنوان یکی...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743