اتصالات سیم و کابل

برای ارتباط دادن کابل ها و سیم ها با یکدیگر از اتصالات سیم و کابل استفاده میگردد.  ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺼﺎﻻت سیم و کاﺑﻞ ، اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ، اﺗﺼﺎل ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ، اﺗﺼﺎل ﺳﻪ راﻫﯽ و ... میباشد که شامل کابلشو و سرسیم های مختلف و مفصل و ... میباشد.

همچنین در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻧﺮا ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل  ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ درﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻄﻮط ، ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ از وﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ ، ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ، ﻣﻔﺼﻞ و ﺳﺮﮐﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

علاوه بر اتصالات گفته شده این بخش شامل موارد نگه دارنده سیو کابل شامل بست و گلند و مف و کلمپ نیز می باشد.

بست چنگالی kmbr

بست چنگالی kmbr
نهال گستر تلفن: 02136613979
خانه لامپ آمل تلفن: 01143233661
ترمينال شاخهاي ايران ونوس اصلي با هولوگرام

ترمینال شاخه ای

نمايندگي ترمينال شاخه اي ايران ونوس
فروشگاه جوان تلفن: 02133929286

گلند سرگرد فلزی

گلنده سرگرد
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

نمایندگی کابلشو کلوته

آرم الکتریک نمایندگی فروش سنسور رسا برد
آرم الکتریک تلفن: 09120139655
خرید جعبه تقسیم چدنی
گروه صنعتی تک سینی کابل (نوین) تلفن: 02133112981
خرید جعبه تقسیم گالوانیزه
گروه صنعتی تک سینی کابل (نوین) تلفن: 02133112981
خرید زانویی درب دار
گروه صنعتی تک سینی کابل (نوین) تلفن: 02133112981
خرید زانویی دور دار
گروه صنعتی تک سینی کابل (نوین) تلفن: 02133112981
خرید بوشن
گروه صنعتی تک سینی کابل (نوین) تلفن: 02133112981
خرید بست اسپیت
گروه صنعتی تک سینی کابل (نوین) تلفن: 02133112981
خرید براس بوش
گروه صنعتی تک سینی کابل (نوین) تلفن: 02133112981