اتصالات سیم و کابل

برای ارتباط دادن کابل ها و سیم ها با یکدیگر از اتصالات سیم و کابل استفاده میگردد.  ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺼﺎﻻت سیم و کاﺑﻞ ، اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ، اﺗﺼﺎل ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ، اﺗﺼﺎل ﺳﻪ راﻫﯽ و ... میباشد که شامل کابلشو و سرسیم های مختلف و مفصل و ... میباشد.

همچنین در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻧﺮا ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل  ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ درﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻄﻮط ، ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ از وﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ ، ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ، ﻣﻔﺼﻞ و ﺳﺮﮐﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

علاوه بر اتصالات گفته شده این بخش شامل موارد نگه دارنده سیو کابل شامل بست و گلند و مف و کلمپ نیز می باشد.

کابلشو مسی

فروش کابلشوهای فلزی مسی و الومینیوم وبی متال
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760

کلید ایزیلاتور کولر ابی

كليد ايزيلاتور كولر ابي
برق و پلیکا مهدی تلفن: 02166341476
ماهان گستر تلفن: 02140330325

درپوش

درپوش پلاستیکی باگام دنده PG & M
ماهان گستر تلفن: 02140330325

بست چنگالی

بست چنگالی
ماهان گستر تلفن: 02140330325

گلند فلزی سرگرد

فروش ویژه گلندهای فلزی سرگرد شرکت ماشین سازی شمال پیروز SEMC
ماهان گستر تلفن: 02140330325

گلند پلاستیکی

گلند پلاستیکی بادنده PG&M
ماهان گستر تلفن: 02140330325

سرکابل و مفصل

سرکابل و مفصل
Reysun ری سان تلفن: 02133905061

ایزیلاتور کولر ابی

ايزيلاتور كولر ابي
برق و پلیکا مهدی تلفن: 02166341476

مفصل حرارتی

مفصل حرارتی با قابلیت جمع شوندگی
Reysun ری سان تلفن: 02133905061

سرکابل و مفصل حرارتی

سرکابل حرارتی ری سان
Reysun ری سان تلفن: 02133905061

سرکابل و مفصل

واردات و پخش انواع سرکابل و مفصل
Reysun ری سان تلفن: 02133905061