اتصالات سیم و کابل

برای ارتباط دادن کابل ها و سیم ها با یکدیگر از اتصالات سیم و کابل استفاده میگردد.  ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺼﺎﻻت سیم و کاﺑﻞ ، اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ، اﺗﺼﺎل ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ، اﺗﺼﺎل ﺳﻪ راﻫﯽ و ... میباشد که شامل کابلشو و سرسیم های مختلف و مفصل و ... میباشد.

همچنین در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻧﺮا ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل  ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ درﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻄﻮط ، ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ از وﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ ، ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ، ﻣﻔﺼﻞ و ﺳﺮﮐﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

علاوه بر اتصالات گفته شده این بخش شامل موارد نگه دارنده سیو کابل شامل بست و گلند و مف و کلمپ نیز می باشد.

بست کمربندی پلاستیکی ۱۵سانتیمتر

خریدو فروش،پخش عمده و تک...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

بست کمربندی پلاستیکی ۲۵ سانتمتر

خرید اینترنتی پخش و فروش...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

بست کمربندی پلاستیکی ۱۵سانتمتر

فروش پخش تکی وعمده بست...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

بست کمربندی پلاستیکی ۱۵ سانتی متر

لیست قیمت بست کمربندی, وارد...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

بست کمربندی پلاستیکی ۲۵ سانتی متر

خرید اینترنتی پخش و فروش...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

بست کمربندی پلاستیکی ۲۵ سانتی متر

خرید اینترنتی پخش و فروش...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

بست کمربندی پلاستیکی ۲۵ سانتی متر

فروش پخش وعمده بست کمربندی...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743

بست کمربندی پلاستیکی ۱۰۰سانتی

خرید اینترنتی پخش و فروش...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

بست کمربندی پلاستیکی ۳۰ سانت

فروش پخش وعمده بست کمربندی...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533

بست کمربندی پلاستیکی ۳۷سانتی

تامین کننده کیله ملزومات برقی...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743

بست کمربندی پلاستیکی ۵۰ سانتی

فروش پخش تکی وعمده بست...
کانکتور الکتریک تلفن: 02166341743

بست کمربندی پلاستیکی ۵۰ سانتی

فروش پخش وعمده بست کمربندی...
وبرا الکتریک تلفن: 02133994533