بست سیم و کابل

بست کمربندی استیل

بست استیل .روکشدار و بدون روکش.
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣

ترمینال شاخه ای ونوس

ترمينال شاخه اي ونوس
برق و پلیکا مهدی تلفن: 02166341476
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

بست کابل کاوچویی

مخصوص کابل
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت فیدار تلفن: 02133959626
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣