بست سیم و کابل

الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣

ترمینال شاخه ای ونوس

ترمينال شاخه اي ونوس
برق و پلیکا مهدی تلفن: 02166341476
ماهان گستر تلفن: 02140330325
ماهان گستر تلفن: 02140330325
ماهان گستر تلفن: 02140330325
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣
ماهان گستر تلفن: 02140330325

بست کابل کاوچویی

مخصوص کابل
ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت فیدار تلفن: 02133959626
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣
الکترو کهربا تلفن: ۰۲۱٣٣٩٢١٩٠٣