پست

پست هاي انتقال نيرو به همراه خطوط انتقال نيرو سيستم انتقال نيروي برق را تشکيل مي دهند ، وظيفه پستهاي انتقال نيرو انتقال قدرت از مراکز توليد به خطوط انتقال ، اتصال خطوط انتقال به يکديگر و تحويل برق به سيستم فوق توزيع و توزيع مي باشد.

هدف اصلي از احداث پستهاي فشارقوي امکان انتقال نيروي برق از نيروگاهها به محل هاي مصرف و ايجاد ارتباط مناسب بين نقاط توليد و مصرف و در نتيجه ايجاد امکان مناسب براي بهره برداري از سيستم برق رساني مي باشد. در نتيجه پستهاي انتقال نيرو بايستي در شرايط مختلف بهره برداري سيستم آمادگي انجام وظيفه خود را داشته باشند. و بهره برداري از سيستم را تسهيل نموده و کمترين اختلال را ايجاد نمايند . در حقيقت اولويت اول در بهينگي يک پست تامين نيازهاي بهره برداري سيستم مي باشد.

الکترو شایلی تلفن: 02166170062

چوب پرچ

فروش پرچ های ۳ متری...
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760