سایر تجهیزات ضد انفجار

سایر تجهیزات ضد انفجار عبارتند از کلیه ملزوماتی که در دسته بندی ها قرار نگرفته اند اما با توجه به نزدیك بودن این تجهیزات به منطقه خطر، نیاز است تا استانداردهای ایمنی لوازم ضد انفجار را دارا باشند.

به صورت کلی طبق تعریف تجهیزات ضد انفجار به تجهیزاتی گفته میشوند که دارای دو خاصیت ذیل باشند:

  • در صورت وقوع فالت و یا جرقه و یا ارک در درون تجهیز آب بندی تجهیز به گونه ای باشد که فالت اتفاق افتاده به گونه ای مهار شود که باعث انفجار در محیط قابل انفجار نبااشد.
  • در صورت وجود جو قابل اشتعال یا انفجار مانع از ورود و انباشت این جو به درون تجهیز الکتریکی شده که شرایط انفجار درا تحت هر شرایطی ایجاد نکند.

در استانداردهای اروپایی سه زون ۰و۱و۲ تعریف میگردد که به ترتیب احتمال وجود جو قابل اشتعال در آنها ۱۰۰درصد ، بعضی اوقات و در شرایط خاص میباشد.

همچنین دو گروه Iو II تعریف میگردد که گروه I برای تجهیزات معدنی و گروه II برای تجهیزات الکتریکی غیر معدنی به کار گرفته می شوند.

برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
پترو صنعت نوین تلفن: 09123842567
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

آمپرمتر ضد انفجار

آمپر متر ضد انفجار...
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

سوکت ضدانفجار

سوکت های نرو مادگی ضد...
الکترو پنوماتیک آراد تلفن: 02133994760
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

فروش لوازم و تجهیزات برقی ضد انفجار

فروشگاه تهران برق الکتریک تامین...
فروشگاه تهران برق الکتریک تلفن: 02133906276
شرکت نوین پترو تلفن: 02188866600
شرکت نوین پترو تلفن: 02188866600
شرکت نوین پترو تلفن: 02188866600