لوازم ضد انفجار

استفاده از لوازم ضد انفجار در برخی از مراکز صنعتی از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، داروسازی، رنگسازی، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی، خودروسازی، جایگاه های سوخت، سیلو ها و معادن و ….. که استفاده از تجهیزات الکتریکی می تواند خطرات و صدمات جبران ناپذیری را ایجاد نماید الزامیست.

بدیهی است که با توجه به اثرات مخرب ناشی از یک انفجار باید تمهیدات خاصی را در نظر گرفت . به همین منظور لوازم و تجهیزات که در صنعت به کار میروند باید یه گونه ای انتخاب شوند که به فضای عملیاتی آن صنعت سازگار بوده و بتوانند به نحو مطلوب و بدون ایجاد خطر مورد بهره برداری قرار گیرند.
به همین دلیل علاوه بر دقت در انتخاب پارامتر های برقی دستگاه ها از قبیل ولتاژ، آمپر، توان و غیره که می با یستی به دقت برگزیده شوند بایستی بدنه ای که در آن قطعات برقی جاسازی شده اند نیز متناسب با ان منطقه عملیاتی انتخاب شوند. استفاده از لوازم ضد انفجار جهت پیشگیری از این خطرات ا اندیشیده شده است.

این قسمت شامل کلیه ملزومات و لوازم ضد انفجار موجود در بازار است.

برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325
برق و صنعت ماهان گستر تلفن: 02140330325

یونیون ضدانفجار union

Ex d Union Coopling...
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

آمپرمتر ضد انفجار

آمپر متر ضد انفجار...
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

پرژکتور ضد انفجار

پرژکتور ضد انفجار بخار سدیم...
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

جعبه ضد انفجار

جعبه ضد انفجار هنسل...
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

کاندولت باکس ترموکوپلی

کاندولت باکس ترموکوپلی...
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

تبدیل ضد انفجار

تبدیل ضد انفجار...
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951

کاندولت باکس

کاندولت باکس دو راهی 3...
تجهیزات صنعتی شویا پارس تلفن: 02133531951