هیدرولیک و پنوماتیک

اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ، اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺎل ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در اﻧﺘﻘﺎل و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎل ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻬﻢ هیدرولیک و پنوماتیک ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد .

در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ و ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺮك ﮐﻤﺘﺮي وﺟﻮد دارد و ﻣﯿﺘﻮان در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎي ﺧﻄﯽ ﯾﺎ دوراﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل ﭘﺮ ﻓﺸﺎر در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل (ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻫﺎ) ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد وﻟﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از اﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎداﻣﮏ ، ﭼﺮخ دﻧﺪه ، ﮔﺎردان ، اﻫﺮم ، ﮐﻼچ و ...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﺑﺎﻻ و دﻗﯿﻖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﯿﺮو ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﻤﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.

شیر برقی پنوماتیک فستو
راد اتوماسیون تلفن: 02140331955
فروش انواع جک های چهار میل فستو

فروش انواع جک های چهار میل فستو

سیلندر پنوماتیک چهارمیل فستو جک پنوماتیک DSBG فستو نسل جدید جکهای استاندارد اروپایی فستو است. نسل قدیمی تر جکهای چهار میل فستو با مدل DNG تولید شده است.
آراد صنعت تلفن: 02140330157
فروش انواع شیر دستی پنوماتیک

فروش انواع شیر دستی پنوماتیک

شیر دستی پنوماتیک همانند شیربرقی های پنوماتیک می باشند مسیر سیال را عوض می کند. شیر های پنوماتیک می تواند 2/2 -3/2-4/2-5/2-5/3 باشند
آراد صنعت تلفن: 02140330157
جک پنوماتیک فستو DWB-50-50-Y-AB (جک صنعت خودروسازی)

جک پنوماتیک فستو DWB-50-50-Y-AB (جک صنعت خودروسازی)

جک پنوماتیک فستو DWB-50-50-Y-AB با کد فنی 549707 این نوع جک های پنوماتیک برای صنعت خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرد
آراد صنعت تلفن: 02140330157
رگلاتور پنوماتیک MS6-LR-1/2-D7-AS فستو با کد فنی 529993

رگلاتور پنوماتیک MS6-LR-1/2-D7-AS فستو با کد فنی ۵۲۹۹۹۳

رگلاتور پنوماتیک MS6-LR-1/2-D7-AS فستو از انواع رگلاتور های دستی سری جدید MS فستو می باشد.
آراد صنعت تلفن: 02140330157
شیر برقی CPV14 فستو

شیر برقی CPV14 فستو

شیر برقی CPV14 فستو یکی از نمونه شیرهای ترمینال ولو است که در دیاگرام های حرکتی متفاوت و با سایز ۱/۸ موجود می باشد.
آراد صنعت تلفن: 02140330157
فروش انواع جک کامپکت و جک کامپکت راهنمادار فستو

فروش انواع جک کامپکت و جک کامپکت راهنمادار فستو

جک پنوماتیک کامپکت مدل ADVU فستو یکی از جک های کامپکت برند فستو می باشد. جک کامپکت با ظاهر جمع و جوری که دارد برای فعالیت هایی که محدودیت فضا دارند مناسب است. جک کامپکت پنوماتیک فستو ADN یکی از جدید ترین نسل جک های برند فستو می باشد.
آراد صنعت تلفن: 02140330157
،جک پنوماتیک راهنمادار فستو مدل DFM یکی از انواع جک های راهنمادار فستو است

جک پنوماتیک راهنمادار فستو

،جک پنوماتیک راهنمادار فستو مدل DFM یکی از انواع جک های راهنمادار فستو است
آراد صنعت تلفن: 02140330157

فروش جک درب ایتالیایی v2 بادو سال ضمانت شرکتی

جک درب پارکینگ ریلی و بازویی
مسرور تلفن: 02133908758

نمایندگی فروش رله pilz در ایران ,نمایندگی رله پیلز ,نمایدگی رله pilz

نمایندگی فروش رله pilz در ایران ,نمایندگی رله پیلز ,نمایدگی رله pilz
آرم الکتریک تلفن: 09120139655

درب اتوماتیک یکتا گیت

جک های پارکینگی یکتاگیت
الکترو آراد تلفن: ۰۲۱۶۶۷۱۳۷۵۵

نمایندگی فروش دانفوس در ایران danfoss

نما یندگی فروش دانفوس در ایران ,نمایندگی danfoss ,نمایدگی شیر برقی دانفوس
آرم الکتریک تلفن: 09120139655