کوپلینگ ها

کوپلینگ ها قطعاتی هستند که برای اتصال دو شافت جهت انتقال نیرو مابین آنها استفاده می‌شوند. این وسیله شافتها را از انتها به هم متصل میکند. در حالت عادی کوپلینگ ها اتصال را در حین کار کردن شافت ها قطع نمی کنند، مگر درمورد کوپلینگ های محدود کننده گشتاور، که کارشان این است که اگر گشتاور انتقالی از حد مجاز عبور کرد اتصال را قطع کنند. کارکرد اصلی کوپلینگ ها اتصال دو جز از موتور های در حال چرخش است که در آنها شافت و موتور غیر همراستا و زاویه دار نسبت به هم قرار دارند.

شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140
شرکت بازرگانی تجافر تلفن: 09190729140